164, adres internetowy archiwum dokumentów -

2019-07-21

Za wystawianie powyższych dokumentów jest pobierana opłata. Wzór podania o wydanie dokumentów znajduje się tutaj. Czy w aktach osobowych pracownika musi być jego imienna karta wypłacanego mu wynagrodzenia czy wystarczy, że takie dane widnieją w programie. O informacje na temat miejsca przechowywania dokumentów można zwrócić się do archiwów funkcjonujących przy urzędzie wojewody lub do ZUS-u, albo odnaleźć informację w internecie na stronach ZUS-u. 164, adres internetowy archiwum dokumentów http://www.archidoc.pl/skanowanie-i-e-archiwum.html -. Archiwum nie może dokonywać korekt świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i innych dokumentów wystawionych przez pracodawcę. Zainteresowanym ofertą usług świadczonych przez Archiwum udzielane są wszelkie niezbędne informacje umożliwiające podjęcie decyzji dotyczącej korzystania z nich. Brak jest natomiast wyraźnego uregulowania w przepisach kwestii przechowywania dokumentów związanych z ewidencjonowaniem czasu pracy. Archiwum nie może również dokonywać jakichkolwiek zmian w przechowywanej dokumentacji osobowej i płacowej,. Archiwa państwowe nie przechowują akt osobowych i dokumentacji płacowej, mogą natomiast posiadać nformacje o miejscu przechowywania. Ceny usług ustalane są po zapoznaniu się Archiwum z charakterem i zakresem prac archiwizacyjnych. Archiwum tej Rady znajduje się przy. Podania o sporządzenie odpisu lub kopii akt osobowo - płacowych należy przesyłać na powyższy adres. W Archiwum przechowywanych jest. W pozostałych przypadkach Archiwum może udzielić informacji (o ile taką posiada) o miejscu przechowywania akt oraz ewentualnych możliwościach ich poszukiwania. W okresie zatrudniania pracownika wytwarzana jest duża ilość dokumentów związanych z wykonywaniem pracy. Archiwum Państwowe w Szczecinie udziela bezpłatnie pomocy osobom poszukującym dokumentów zlikwidowanych przedsiębiorstw, kierując ich w miarę możliwości do właściwego adresata. Ewentualnie na pisemny wniosek archiwum może wyszukiwać zastępców “z urzędu”. W sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. Pan Henryk z Mikołowa pomaga żonie w odszukiwaniu dokumentów zaświadczających o jej pracy w różnych przedsiębiorstwach. Archiwum to obejmuje swoim zasięgiem działania obszar całej Polski. Karola Miarki zakaz wykonywania działalności w zakresie przechowywania akt osobowych i płacowych. Dlatego w przypadku, gdy dawny zakład pracy istnieje, to właśnie tam należy szukać swoich dokumentów z okresu zatrudnienia. Należy zaznaczyć, że wykaz dokumentów wynikających. Nadaje się do tego celu archiwum zakładowe własne lub archiwum obce, uprawnione do świadczenia tego rodzaju usług. Każde z archiwów państwowych wpisuje do bazy informacje o przechowywanej przez siebie dokumentacji a także dane o przechowawcach akt osobowych i płacowych z własnego obszaru działania. Składać je można bezpośrednio w biurze podawczym Archiwum lub korespondencyjnie. Świadczy wszelkie usługi archiwizacyjne w zakresie dokumentacji niearchiwalnej, w szczególności przechowywania akt osobowych i płacowych.